Kvalitet genom specialisering

Om oss

Om GHP Hudcentrum Hagastaden

Hudcentrum Hagastaden AB startade hösten 2012. Sedan juli 2019 är vårdkoncernen GHP Specialty Care majoritetägare av hudcentrum och går numera efter namnet GHP Hudcentrum Hagastaden. Läs mer om GHP här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GHP Hudcentrum Hagastaden erbjuder dig hudsjukvård hos hudläkare på specialistnivå. Vi har lång erfarenhet av att bedöma och behandla hudcancer och andra hudsjukdomar. Vi tar emot remisser från alla vårdgivare i Stockholm.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting – du betalar vanlig patientavgift och kan använda frikort.

Vår mottagning ligger nära Karolinska vilket ger goda samband till högspecialiserad hudsjukvård.
Vår vision är att vara en referensklinik där det bästa inom privat sjukvård kombineras med styrkan i offentlig sjukvård.

Våra värderingar
Lyhördhet – vi lyssnar och visar omtanke i mötet med patienter och medarbetare
Nyfikenhet – vi delar med oss av vår kunskap och nyfikenhet
Arbetsglädje – det är en förmån att få arbete med patienter

Forskning och utbildning

Vår nuvarande forskning sker tillsammans med kollegor på Karolinska och Regionalt Cancercentrum. Projekt bedrivs bl.a. inom områdena hudcancer hos organtransplanterade och optimerad handläggning av hudtumörer i primärvården. Vi erbjuder sidoutbildning för ST-läkare inom allmänmedicin och dermatologi.

Vår verksamhetsidé är att inom ramen för Vårdval Hud erbjuda specialiserad hudsjukvård samt utbildning av morgondagens specialistläkare.
Vår geografiska placering i Hagastaden med närhet till Karolinska skapar goda samband med den högspecialiserade vården.
Vår vision är att vara en referensklinik där det bästa inom privat sjukvård kombineras med styrkan i offentlig sjukvård.

Nya Karolinska Solna (NKS) står färdigt 2017. Redan idag sker en successiv förändring av verksamhetsinnehållet mot en mer högspecialiserad vård på Karolinska.

Vi finns i Hagastaden, geografiskt nära NKS, vilket ger möjlighet till goda patientflöden och samarbete med kompetenta hudspecialister på Karolinska där arbetstiden kan delas mellan högspecialiserad vård och basdermatologi. Samtidigt skapas gynnsamma förutsättningar för utbildning av läkarstudenter, allmänläkare och morgondagens hudspecialister.

Vår mission
Vi erbjuder våra patienter bästa möjliga hudsjukvård på specialistnivå.
Vi är den goda mottagaren inom specialiserad hudsjukvård och länken mellan primärvård och högspecialiserad vård.
Vi bidrar till att göra svensk sjukvård bättre.

Kvalitetspolicy

Hudcentrum strävar efter att vara en vårdgivare som förknippas med högsta kvalitet, vilket är djupt rotat i GHP:s ledord ”kvalitet genom specialisering”.

Vi uppnår våra mål genom att:

 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar och regleringar
 • Löpande anpassa kvalitetsledningssystemet efter Hudcentrums omvärld och strategiska riktning
 • Arbeta evidensbaserat, bland annat genom att delta i alla tillämpliga nationella kvalitetsregister, arbeta systematiskt med avvikelsehantering och mäta patientnöjdhet
 • Leda organisationen med tydliga mål och ett fokus på medarbetarna, genom definierade ansvarsområden och löpande kompetensutveckling
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten i Kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015
 • Ständigt förbättra vårdkvaliteten och kundnöjdheten
 • Ständigt identifiera och tillämpa ny teknik
 • Noggrant välja leverantörer
 • Säkerställa att våra policys och manualer återspeglar det vi faktiskt gör
 • Förstå hur allas arbete passar in i det totala flödet på Hudcentrum
 • Ledningsmanualen beskriver hur kvalitetsmålen utformas, hur arbetet genomförs för att uppnå målen och hur detta följs upp.
 • VD och Kvalitetssamordnare ansvarar för att kommunicera Kvalitetspolicyn till alla personer som arbetar inom organisationen och att göra den tillgänglig för allmänheten

Miljöpolicy

Hudcentrum strävar efter att vara en hållbar och klimateffektiv vårdgivare.

Vi uppnår våra mål genom att:

 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar, förordningar och myndighetskrav inom miljö
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten i Miljöledning enligt ISO 14001:2015
 • Arbeta för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.
 • Arbeta för att effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning samt begränsa utsläppen från transporter och resor.
 • Kontinuerligt höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare med information och utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska ha en öppen dialog i miljöfrågor, både internt och externt.
 • Verksamheten uppfyller Miljölagstiftningen och andra krav som berör oss.
 • Miljöarbete som stärker vår position som attraktiv avtalspart och arbetsgivare.
 • Alla kommande investeringar och inköp av förbrukningsvaror skall inhandlas med miljöperspektivet och säkerhet som högsta prioriterade variabler.
 • Ständigt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att:

- Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier, t.ex. skriva ut provförpackningar på medicin för att minska svinn

- Källsortera avfall

- Använda SMS-kallelser för att minska pappersanvändning

- Öka antalet patienter som självregistrerar sig (inget papperskvitto)

- Använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

- Släcka lampor och stänga av datorer vid dagens slut för att minska elanvändning

- Minska användningen av engångsmaterial

- Beställa större mängd varor för att minska antalet transporter

- Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av engångsmaterial

- Basera alla inköp av material på miljövänlighet, Svanen-märkning eller motsvarande

KONTAKT

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

KARRIÄR

Vi är alltid intresserade av rätt person. Skicka en spontanansökan till oss eller se vilka andra jobb som finns lediga inom GHP koncernen.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.