Miljöpolicy

Hudcentrum Hagastaden

Hudcentrums verksamhet omfattar idag hudsjukvård på specialistnivå och utbildning inom hudsjukvård. Vår verksamhet utgår från våra gemensamma värderingar – omtanke, kvalité, respekt, hållbarhet och kunskap.

Vi ska arbeta för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa.

Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning samt begränsa utsläppen från transporter och resor.

Vi skall kontinuerligt höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare med information och utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska ha en öppen dialog i miljöfrågor, både internt och externt.

Vår verksamhet ska uppfylla miljölagstiftningen och andra krav som berör oss.

Vårt miljöarbete ska stärka vår position som attraktiv avtalspart och arbetsgivare.

Alla kommande investeringar och inköp av förbrukningsvaror skall inhandlas med miljöperspektivet och säkerhet som högst prioriterade variabler.

 

Stockholm 2015-02-19

Verksamhetschef
Johan Heilborn